معرفی

مشخصات فردی

محمدرضا نصیری سروی

نام - نام خانوادگی : محمدرضا   نصیری سروی

پست الکترونیکی : m.r.nasiri@azad.ac.ir;mr_nasiri@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : برق مخابرات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : برق کنترل
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : برق- کنترل
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : برق کنترل
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه صنعتی مالک اشتر

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو انجمن رباتیک ایرانتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

استاد راهنمای تیم رباتیک IRSEنحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برق

محل خدمت : دانشکده مهندسی برق

مرتبه علمی : مربی

پایه : 6

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377-06-01

محمدرضا نصیری سروی
محمدرضا نصیری سروی

محل خدمت :
    دانشکده مهندسی برق
مرتبه علمی :
    مربی
^